F
A
C
E
B
O
O
K
O klubie » Statut »
 
Do pobrania:
Statut Klubu
STATUT
Klubu Biegacza Darłowskie Charty

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niniejszego statutu i nosi nazwę: „Klub Biegacza Darłowskie Charty”, w skrócie „Darłowskie Charty” z siedzibą w Darłowie, zwane dalej „Stowarzyszeniem".
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Darłowo i powiatu sławieńskiego, a siedzibą władz miasto Darłowo. Stowarzyszenie może również prowadzić swoje działania statutowe na terenie kraju i świata.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.
 4. Stowarzyszenie używa unikalnej i charakterystycznej formy graficznej w postaci logo Klubu Biegacza Darłowskie Charty, jak również pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych uchwalonych przez Stowarzyszenie.

 
§2. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Klub Biegacza Darłowskie Charty”, w skrócie „Darłowskie Charty” z siedzibą w Darłowie, zwane dalej „Stowarzyszeniem".
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Darłowo i powiatu sławieńskiego, a siedzibą władz miasto Darłowo. Stowarzyszenie może również prowadzić swoje działania statutowe na terenie kraju i świata.

 
§3. CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
  2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
  3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
  4. Promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
  5. Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia
  6. Współpraca osób, których przedmiotem działania jest prowadzenie klubu sportowego, którego wiodącą dyscypliną będzie bieganie.
  7. Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu w ramach stowarzyszenia przez rozwój działalności klubu, przyjmowanie poszczególnych osób – członków do klubu, udział członków klubu w zawodach rangi lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej.
  8. Reprezentowanie interesów klubu w relacjach z władzami Gminy Miasto Darłowo oraz innymi organami władzy rządowej i samorządowej.
  9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
  10. Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem wśród różnych grup społecznych.
  11. Promocja sportu polskiego w kraju i za granicą.
  12. Uczestnictwo w rywalizacji sportowej.
  13. Organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych.
 2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. organizację i wspieranie wspólnych treningów biegowych,
  3. wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych,
  4. organizowanie wspólnych wyjazdów i uczestnictwo w imprezach i zawodach biegowych,
  5. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie spotkań i konferencji,
  6. działania promocyjne,
  7. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi w celu organizacji imprez biegowych, zawodów,
  8. zapewnienie członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
  9. współprace z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze,
  10. wspieranie sportu osób niepełnosprawnych,
  11. prowadzenie Biura Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia,
  12. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń członków Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z bieżąca działalnością stowarzyszenia,
  13. podejmowania działań zmierzających do znalezienia sponsora generalnego statutowych działań klubu.


§4. SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 1. 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych.
  2. Członków uczestników.
  3. Członków honorowych.
  4. Członków wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych, którzy:
  1. Złożą pisemną deklarację o przyjęcie do klubu.
  2. Uzyskają aprobatę Zarządu Klubu.
 3. Członkami uczestnikami może być młodzież poniżej 18 roku życia przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów oraz osoby dorosłe.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone dla rozwoju Klubu przyjęte przez Walne Zebranie.
 5. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające cele Klubu przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Klubie za pośrednictwem swojego prawomocnego przedstawiciela.
 6. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • Biernego i czynnego wyboru władz Klubu.
  • Brania udziału w imprezach organizowanych przez Klubu.
  • Korzystania ze sprzętu i środków materialnych będących własnością Klubu.
  • Zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.
  • Noszenia odznaki i barw Klubu.
 7. Członkowie uczestnicy mają prawo:
  • Brania udziału w imprezach organizowanych przez Klubu.
  • Korzystania ze sprzętu i środków materialnych będących własnością Klubu.
  • Zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.
  • Noszenia odznaki i barw Klubu.
 8. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 9. Członek wspierający – osoba fizyczna lub osoba prawna ma prawo:
  • Brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub.
  • Korzystania ze sprzętu i środków materialnych będących własnością Klubu.
  • Zgłaszania wniosków do Władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu.
  • Noszenia odznaki i barw Klubu.
 10. Do obowiązków członków należy:
  • Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
  • Dbanie o dobro i rozwój Klubu, chronienie własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich członków.
  • Opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminie ustanowionym przez Zarząd.
  • Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
 11. Członkostwo w Klubie osoby fizycznej ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
  2. Wykluczenia na podstawie uchwały Władz Klubu za działania na szkodę Klubu.
  3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.
  4. Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi z Klubem.
  5. Nieopłacania czterech kolejnych składek członkowskich.
  6. Śmierci członka.
 12. Członkostwo w Klubie osoby prawnej ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
  2. Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi z Klubem.
 13. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Władze Klubu w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 14. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
 15. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymywać stypendia, wyróżnienia i nagrody, których rodzaj ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 
§5. WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU, UZUPEŁNIANIA SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE, SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, WARUNKI WAŻNOŚCI UCHWAŁ WŁADZ STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd Klubu.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Klubu przed upływem kadencji Zarząd może powołać na jego miejsce nowego członka. Liczba powołanych nie może jednak przekraczać 1/2 stanu tej władzy pochodzącego z wyboru.
 6. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Klubu przed upływem kadencji Komisja może powołać na jego miejsce nowego członka spoza Zarządu Klubu.
 7. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu zwoływaną przez Zarząd.
 8. W Walnym Zebraniu Członków udział mogą brać wszyscy członkowie z prawem czynnego lub biernego prawa do głosowania i składania wniosków.
 9. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 10. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest co roku jako Zebranie Sprawozdawcze, a raz na dwa lata jako Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
 11. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwoływane w każdej chwili na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Klubu lub na wniosek połowy członków mających czynne prawo wyborcze.
 12. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
  2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
  4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd Klubu zaleceń pokontrolnych.
  7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  8. Nadawanie godności członka honorowego.
  9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
  10. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania się Klubu.
 13. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy:
  1. Obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
  2. Bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
  3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków każdego z członków Klubu zawiadamia Zarząd co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania.
 14. Terminy pierwszego i drugiego Zebrania mogą być wyszczególnione w jednym zawiadomieniu.
 15. Każdemu członkowi uprawnionemu do czynnego prawa wyborczego przysługuje prawo jednego głosu.
 16. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem czynnym – członkowie zwyczajni.
  2. Z głosem biernym – członkowie uczestnicy.
  3. Z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 17. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.
  3. Na wniosek co najmniej ¼ członków Klubu uprawnionych do głosowania.
 18. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.
 19. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i dwóch członków Zarządu.
 20. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 21. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa.
 22. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, w terminach wspólnie ustalonych przez członków Zarządu.
 23. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
  1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
  3. Bieżące zarządzanie majątkiem Klubu.
  4. Przyjmowanie i skreślanie członków.
  5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
  6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.
 24. Uchwały Zarządu mogą być realizowane przez każdą z osób wchodzących w skład Zarządu, w porozumieniu z pozostałymi, bez konieczności uzyskania ich pisemnej zgody.
 25. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej.
 26. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu.
 27. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
  1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień.
  3. Zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium Zarządowi oraz składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
 29. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§6. MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE W ZWIĄZKU Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ

 1. Członkom zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§7. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

 1. Środki finansowe Stowarzyszenia powstają z składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje i fundusze.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych bez ograniczeń uprawnieni są jednoosobowo Prezes Klubu, Wiceprezes lub Sekretarz Klubu..

 

§8. ZMIANA STATUTY, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków:
  1. Podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
  2. Podjętej zwykłą większością głosów w drugim terminie bez względu na frekwencję. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.