F
A
C
E
B
O
O
K
Aktualności »
2019-04-25 10:12:21 - Emil Gawęda
Gminna Liga Rowerowo Biegowa 2019

REGULAMIN
GMINNEJ LIGI ROWEROWO BIEGOWEJ 2019

1. CEL IMPREZY

- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
- propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji i dobrej zabawy na świeżym powietrzu
- popularyzacja jazdy rowerem, kolarstwa dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
- popularyzacja biegania dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu

2. ORGANIZATOR

Urząd Gminy Darłowo
Klub Kolarski Ziemia Darłowska
Klub Biegacza Darłowskie Charty

3. TERMIN I MIEJESCE  IMPREZY

30 kwietnia 2019 r. – Bukowo Morskie (godz. 17.00 boisko sportowe)
16 maja 2019 r. – Jeżyczki (godz. 17.00 boisko sportowe)
25 maja 2019 r. – Stary Jarosław  (godz. 10.00 przy boisku piłkarskim „Błękitni”)

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem wyścigu rowerowego i biegu może być osoba, która spełni następujące warunki:

1) Dokona zgłoszenia w dniu zawodów poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
2) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby:

- chłopcy i dziewczęta w przedziale wieku 5 - 15  lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (zgoda w załączeniu)

3) Każdy uczestnik wyścigu rowerowego ma prawo startu na własnym, sprawnym rowerze oraz jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

Dla osób nie posiadających wymaganego sprzętu organizator zapewni rower i kask.

5. KLASYFIKACJA I MIEJSCA NA MECIE

O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych zawodników na metę.

6. SZCZEGÓŁY

1) Zawody zostaną przeprowadzone na okrężnej trasie wyznaczonej przez organizatora.
2) Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe lub inne służby.
3) Start odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje organizator zawodów.
4) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy wyścigu rowerowego otrzymują:

- posiłek regeneracyjny po imprezie,
- zabezpieczenie medyczne,
- nagrody rzeczowe i medale dla zwycięzców,

8. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

Kategorie wiekowe oraz nagrody zostaną podane w dniu zawodów i będą zależne od ilości startujących zawodników w danym wieku.

9. INFORMACJE KOŃCOWE

- Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu rowerowego oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian.